Vítejte v e-shopu zahrádkářských potřeb Robert Pavlík
Zahrádkářské potřeby e-shop - velkoobchod (https://www.zahradkarske-potreby.cz/)
Úvodní stránka » Ochrana rostlin » Postřik proti škůdcům » Pelgar Cytrol Forte 2x10 g

Pelgar Cytrol Forte 2x10 g

Pelgar Cytrol Forte 2x10 g
Nebezpečí pro ŽP Nebezpečnost pro zdraví Žíravé

kód zboží: 004723
EAN: 5060049811659
DPH: 21%
bez DPH: 67,86 Kč
s DPH: 82,10 Kč
balení: 48 ks
dostupnost: skladem
do košíku: ks  
Přílohy ke zboží

Cytrol Forte 2x10g

VÍCE INFORMACÍ
Biocidní přípravek pro malospotřebitele i profesionály.

Přípravek lze použít v domácnostech, zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, veřejných budovách, jatkách, skládkách aj. Má rychlý a dlouhotrvající účinek při nízkých aplikačních dávkách, hubí širokou škálu létajícího a lezoucího hmyzu.

Dlouhotrvající účinek po dobu 3 a více měsíců. 1 sáček s 10 g se rozpustí v 5 l vody, kapalina se dobře promíchá a aplikuje. Tato dávka vystačí na 100 m2.

Klasifikace přípravku

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu neb dýchací potíže.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice.

P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO a lékaře.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P338 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P311 + P342 Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět:

Dotaz ke zboží: Pelgar Cytrol Forte 2x10 g

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

Kategorie zboží

Hodnocení zákazníků

13.04.2024
Žádnou jsem neobjevila.
12.04.2024
Vše proběhlo OK
10.04.2024
vše ok
09.04.2024
rychlost, sortiment

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH
0,00 Kč bez DPH

Naposledy prohlížené

Info

Pozor!

Vítejte v našem e-shopu. Od 1.9.2018 mají u nás registrovaní i nově zaregistrovaní maloobchodní zákazníci věrnostní slevu 3%. Sleva se projeví automaticky po registraci. Ověříte si to porovnáním cen před a po Vašem přihlášení.

S pozdravem Robert Pavlík, Dana Kubištová.

 

Naše firma disponuje OSVĚDČENÍM III. STUPNĚ o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

 

Rychlý kontakt

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

Mobil:

(8.00 - 15:00 hod.)
775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

AGRO Slepičák 1 l
135,40 Kč
AgroBio Belanty 100ml
166,30 Kč