Vítejte v e-shopu zahrádkářských potřeb Robert Pavlík
Zahrádkářské potřeby e-shop - velkoobchod (https://www.zahradkarske-potreby.cz/)
Úvodní stránka » Ochrana rostlin » Postřik proti škůdcům » Pelgar Cytrol 10/4 UVL 1 l

Pelgar Cytrol 10/4 UVL 1 l

Pelgar Cytrol 10/4 UVL 1 l
Nebezpečné pro ŽP Nebezpečnost pro zdraví Vysoká nebezpečnost pro zdraví Žiravina

kód zboží: 006913
DPH: 21%
bez DPH: 558,36 Kč
s DPH: 675,60 Kč
balení: 10 ks
dostupnost: do 5 dnů
do košíku: ks  
Přílohy ke zboží

POZOR !!!
Tento výrobek mohou koupit pouze zákazníci, kteří mají osvědčení II. nebo III. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " zákon " ).
Pokud máte zájem o tento přípravek je zapotřebí toto osvědčení naskenovat a zaslat na náš email !!!!

Pelgar Cytrol 10/4 UVL 1 l - pro PROFESIONÁLY

Účinná látka přípravku je syntetický pyrethroid cypermethrin, který má širokou škálou účinnosti. Na hmyz a jiné členovce účinkuje kontaktně, má rychlou smrtící účinnost. Na světle je stabilní, a proto má při aplikaci postřikem velmi dobrou reziduální účinnost. Piperonyl butoxid zesiluje omračující i smrtící účinnost cypermethrinu při všech uvedených způsobech aplikace přípravku.

Postřik se aplikuje přímo na hmyz, na místa jejich výskytu, do jejich úkrytů, nebo na místa, kam létající hmyz usedá. Postřik lze aplikovat na porézní i neporézní povrchy, jako jsou cihly, beton, dlaždice, dřevo, kov, plasty, koberce, bytový textil. Pro aplikaci postřikem se přípravek ředí vodou.

DÁVKOVÁNÍ POSTŘIKU

Běžný postřik 25 ml přípravku na 5 litrů vody, 1 litr postříku ošetří 20m2

Při silném zamoření 50 ml přípravku na 5 litrů, 1 litr postřiku ošetří 20m2

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít a ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a vyperte před dalším použitím.
P391Uniklý produkt seberte.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět:

Dotaz ke zboží: Pelgar Cytrol 10/4 UVL 1 l

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

Kategorie zboží

Hodnocení zákazníků

11.06.2024
Výborná domluva, rychlé dodání, ochotný dovozce.
08.06.2024
Velká spokojenost, děkuji.
07.06.2024
vše ok
03.06.2024
Rychle, levně, spolehlivě.

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH
0,00 Kč bez DPH

Naposledy prohlížené

Info

Pozor!

Vítejte v našem e-shopu. Od 1.9.2018 mají u nás registrovaní i nově zaregistrovaní maloobchodní zákazníci věrnostní slevu 3%. Sleva se projeví automaticky po registraci. Ověříte si to porovnáním cen před a po Vašem přihlášení.

S pozdravem Robert Pavlík, Dana Kubištová.

 

Naše firma disponuje OSVĚDČENÍM III. STUPNĚ o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

 

Rychlý kontakt

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

Mobil:

(8.00 - 15:00 hod.)
775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

AGRO Slepičák 1 l
135,40 Kč
AgroBio Belanty 100ml
166,30 Kč